Компетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто компетентнісний підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти. Компетентнісний підхід – це сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів. Наведено компоненти, якими визначається зміст освіти в межах компетентнісного підходу та засоби, які можуть бути використані для розвитку комунікативної компетентності. The publication examines the competency-based approach to teaching children of preschool and primary school age in the context of continuous language education. Competency approach is a set of general principles for defining the goals of education, selecting the content of education, organizing the educational process, and evaluating educational results. The components that determine the content of education within the competence approach and the means that can be used for the development of communicative competence are given.
Опис
Ключові слова
зміст освіти, освітній процес, комунікативна компетентність, магістерські роботи, content of education, educational process, communicative competence, master's theses
Цитування
Ситник Л. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти / Л. Ситник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 96.