Хорове мистецтво у гімназіях Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті розкрито досвід роботи хорових колективів харківських гімназій в кінці ХІХ – початку ХХ ст.; охарактеризовано зміст діяльності учнівських хорів і основні форми і напрями їх діяльності. Встановлені основні тенденції розвитку хорового мистецтва в харківських гімназіях, а саме: розширення репертуару за рахунок введення творів світської хорової музики, об’єднання концертно-просвітницької і добродійної діяльності учнівських хорів. Виявлена роль хорового мистецтва в гуманізації навчально-виховного процессу та його орієнтації на високі морально-естетичні цінності. В статье раскрыт опыт работы хоровых коллективов харьковских гимназий в конце ХІХ – начале ХХ в.; охарактеризовано содержание деятельности ученических хоров, а также основные формы и направления их деятельности. Установлены основные тенденции развития хорового искусства в харьковских гимназиях: расширение репертуара за счет введения произведений светской хоровой музыки, объединение концертно-просветительской и благотворительной деятельности ученических хоров. Выявлена роль хорового искусства в гуманизации учебно-воспитательного процесса и его ориентации на высокие морально-естетические ценности. In the article the experience of choral collectives of the Kharkiv grammar schools is exposed covering the period from the end of the XIXth to the beginning of the XXth century; the content of activity of student choirs as well as basic forms and directions of their activity are described. Basic trends in the development of choral art in the Kharkov gymnasia are set as the following expansion of repertoire due to introduction of works of society choral music, combination of concertoeducational and charitable activity of student choirs. The role of choral art is exposed in humanizing educational process and its orientation to high moral and aesthetic values.
Опис
Ключові слова
хорове мистецтво, гімназія, музично-естетичне виховання, моральне виховання, хоровое искусство, гимназия, музыкально-эстетическое воспитание, моральное воспитание, choral art, grammar school, musical and aesthetically education, moral education
Цитування
Васильєва О. В. Хорове мистецтво у гімназіях Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст / О. В. Васильєва // Молодь і ринок : щоміс. наук.- пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т імені І. Франка ; редкол. : М. Вачевський (голов. ред.) та ін. – 2014. - № 10. - С. 70-74.