ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ДО ПРОЄКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Описано приклади застосування програмного забезпечення ProCreate та Adobe Photoshop CS6 у проєктно-дослідницькій діяльності майбутніх дизайнерів одягу. Розкрито можливості середовища ProCreate для створення ескізів колекції одягу. Висвітлено приклади застосування Adobe Photoshop CS6 для розробки альтернативних принтів та корекції розроблених ескізів за рахунок застосування бібліотеки фільтрів та кольорокорегування. Показано можливості використання Adobe Photoshop CS6 для створення рекламного плакату. Описаны примеры применения программного обеспечения ProCreate и Adobe Photoshop CS6 в проектно-исследовательской деятельности будущих дизайнеров одежды. Раскрыты возможности среды ProCreate для создания эскизов коллекции одежды. Освещены примеры применения Adobe Photoshop CS6 для разработки альтернативных принтов и коррекции разработанных эскизов за счет применения библиотеки фильтров и цветокоррекция. Показаны возможности использования Adobe Photoshop CS6 для создания рекламного плаката. Examples of application of ProCreate and Adobe Photoshop CS6 software in research and project activities of pre-service clothing designers are described. The possibilities of the ProCreate environment for creating sketches of a clothing collection are revealed. Examples of using Adobe Photoshop CS6 to develop alternative prints and correct developed thumbnails by the use of a library of filters and color correction are highlighted. The possibilities of using Adobe Photoshop CS6 to create an advertising poster are shown.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні технології, проєктно-дослідницька діяльність, підготовка майбутніх дизайнерів одягу, ProCreate, Adobe Photoshop, компьютерные технологии, проектно-исследовательская деятельность, подготовка будущих дизайнеров одежды, computer technology, research and project activities, training of pre-service clothing designers
Цитування
Григорова Л. С. Використання комп'ютерних технологій у підготовці майбутніх дизайнерів одягу до проєкто-дослідницької діяльності / Л. С. Григорова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22 квіт. 2021 р. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2021. – Т. 2. – С. 324–327.