Застосування інноваційних технологій в сучасних економічних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасний стан світової економіки, являє собою дуже хаотичне явище. Паливна криза привела до того, що більшість сучасних економік змінюють свій вектор. Це спонукає знаходити інші, альтернативні джерела палива та енергії. Современное состояние мировой экономики, представляет собой очень хаотичное явление. Топливный кризис привел к тому, что большинство современных экономик меняют свой вектор. Это побуждает находить другие, альтернативные источники топлива и энергии. The current state of the world economy is a very chaotic phenomenon. The fuel crisis has led most modern economies to change their vector. This encourages finding other, alternative sources of fuel and energy.
Опис
Ключові слова
світова економіка, інноваційні технології, сучасні економічні умови, паливна криза, джерела палива та енергії, магістерські роботи, мировая экономика, инновационные технологии, современные экономические условия, топливный кризис, источники топлива и энергии, магистерские работы, world economy, innovative technologies, modern economic conditions, fuel crisis, fuel and energy sources, master's works
Цитування
Власенко Я. В. Застосування інноваційних технологій в сучасних економічних умовах / Я. В. Власенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 152–153.