ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ВИКОНАННЯ КИДКОВИХ ВПРАВ З ПРЕДМЕТАМИ ЮНИМИ ГІМНАСТКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження є визначення впливу психологічної підготовки на виконання кидкових елементів з предметом юними гімнастками. Матеріали і методи дослідження: в дослідженні взяли участь 20 юних гімнасток віком 6-8 років. В дослідженні використовувались наступні методи: метод аналізу й узагальнення нормативної документації, наукової, педагогічної та навчально- методичної літератури; психологічні методи тестування (тести для оцінки мотиваційної сфери особистості (за Т.Елерсом), тестування рівня технічної підготовки гімнасток при виконанні елементів «ризику» з обручем, методи математичної статистики. В результаті дослідження було виявлено, що застосування засобів психологічної підготовки в тренувальному процесі з гімнастками віком 6-8 років для удосконалення виконання кидкових вправ з обручем, підвищує рівень мотивації до досягнення успіху, що, в свою чергу, впливає на підвищення рівня технічного виконання елементів «ризику» з предметом у юних гімнасток. The purpose of the study is to determine the influence of psychological training on the performance of throwing elements with the object of young gymnasts. Research materials and methods: 20 young gymnasts aged 6-8 took part in the research. The following methods were used in the research: the method of analysis and generalization of normative documentation, scientific, pedagogical and educational and methodological literature; psychological testing methods (tests for assessing the motivational sphere of the personality (according to T. Ehlers), testing the level of technical training of gymnasts when performing elements of "risk" with a hoop, methods of mathematical statistics. As a result of the study, it was found that the use of psychological training tools in the training process with gymnasts aged 6-8 years to improve the performance of throwing exercises with a hoop increases the level of motivation to achieve success, which, in turn, affects the increase in the level of technical performance of elements " of risk" with the subject in young gymnasts.
Опис
Ключові слова
психологічна підготовка, юні гімнастки, кидкові вправи з предметом, psychological training, young gymnasts, throwing exercises with an object
Цитування
Голенкова Ю. Вплив засобів психологічної підготовки на виконання кидкових вправ з предметами юними гімнастками / Ю. Голенкова, Н. Санжарова, К. Філон // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – C. 16–23.