МЕТАФОРИЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ БАЖАННЯ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердян. держ. пед. ун-т
Анотація
У статті здійснено аналіз когнітивних метафор, що є підґрунтям метафоричної вербалізації ІНТЕНСИВНОСТІ як компонента концепту БАЖАННЯ в сучасних англомовних художніх творах. Визначено метафоричні кореляції та когнітивні зв’язки між сферою-метою БАЖАННЯ та сферами-джерелами, у термінах яких концептуалізується інтенсивність бажання. В статье осуществлен анализ когнитивных метафор, которые лежат в основе метафорической вербализации ИНТЕНСИВНОСТИ как компонента концепта ЖЕЛАНИЕ в современных художественных произведениях. Установлены метафорические корреляции и когнитивные связи между сферой-целью ЖЕЛАНИЕ и сферами-источниками, в терминах которых концептуализируется интенсивность желания. The article presents the study of the cognitive metaphors that underlie metaphorical verbalization of INTENSITY as an element of the concept DESIRE in modern English and American fiction. It highlights the metaphorical correspondences and cognitive links between the target domain DESIRE and source domains in terms of which the intensity of desire is understood.
Опис
Ключові слова
концепт, когнітивна метафора, метафорична кореляція, мапування, лінгвокогнітивні операції розширення, специфікації, комбінування, концепт, когнитивная метафора, метафорическая корреляция, картирование, линвокогнитивные операции расширения, спецификации, комбинирования, concept, cognitive metaphor, metaphorical correspondence, mapping, lingual and cognitive mechanisms of extension, elaboration, combining
Цитування
Подуфалова Т. В. Метафоризація інтенсивності бажання в сучасних англомовних художніх творах : лінгвокогнитивний аспект / Т. В. Подуфалова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [голов. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - Вип. 9. - С. 35-46.