ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ТА СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ У ЖІНОК З КРИЗОВИХ І ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ ТА РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во «Центр навчальної літератури»
Анотація
У статті досліджується актуальна проблема особливості взаємозв'язку рівня суб'єктивного контролю та стилів поведінки у конфліктних ситуаціях у жінок з кризових і звичайних сімей та розлучених жінок. Була виявлена певна різниця у взаємозв'язках рівня локусу контролю та стилів поведінки у жінок кризових груп та жінок зі звичайних сімей. Однак розуміння цілісної картини потребує подальших досліджень та аналізу чинників сімейної кризи та самореалізації особистості жінки. В статье исследуется актуальная проблема особенности взаимосвязи уровня субъективного контроля и стилей поведения в конфликтных ситуациях у женщин из неблагополучных и обычных семей и разведенных женщин. Была выявлена определенная разница в взаимосвязях уровня локуса контроля и стилей поведения у женщин из кризисных групп и женщин из обычных семей. Однако понимание целостной картины требует дальнейших исследований и анализа факторов семейного кризиса и самореализации личности женщины. The article examines an important problem of features of the relationship of level of subjective control and styles of behavior in conflict situations, women from disadvantaged and families and divorced women. Was identified certain differences in the relationships between level of locus of control and styles of behavior in women from crisis groups and women from ordinary families. However, understanding the complete picture requires further research and analysis of factors of family crisis and personal fulfillment of women.
Опис
Ключові слова
рівень суб’єктивного контролю, стилі поведінки, конфліктні ситуації, жінки з різним сімейним статусом, кризові сім’ї, розлучені жінки, уровень субъективного контроля, стили поведения, конфликтные ситуации, женщины с разным семейным статусом, кризисные семьи, разведенные женщины, level of subjective control, styles of behavior, conflict situation, women with different family status, families in crisis, divorced women
Цитування
Фальова О. Є. Особливості взаємозв'язку рівня суб'єктивного контролю та стилів поведінки у конфліктних ситуаціях у жінок з кризових і звичайних сімей та розлучених жінок / О. Є. Фальова // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17–22 окт. 2015 р., м. Братислава, Словац. респ.) : у 2 т. – Т. 1. – Київ : Центр навч. л-ри, 2015. – С. 145–146.