ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА : УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-12-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України, «Константа»
Анотація
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади механізмів управління розвитком територіальної громади, висвітлено її дієвий потенціал у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні. Призначено для науковців та фахівців, що займаються проблематикою державного управління, місцевого самоврядування й управління розвитком територіальної громади, керівників та працівників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також докторантів, аспірантів і слухачів магістерської форми підготовки з державного управління та державної служби. В монографии рассмотрены теоретико-методологические основы механизмов управления развитием территориальной громады, освещено ее действенный потенциал в контексте административно-территориальной реформы в Украине. Предназначено для ученых и специалистов, занимающихся проблематикой государственного управления, местного самоуправления и управления развитием территориальной громады, руководителей и работников местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также докторантов, аспирантов и слушателей магистерской формы подготовки государственного управления и государственной службы. The monograph considers the theoretical and methodological principles of management mechanisms for the development of a territorial community, its effective potential in the context of administrative-territorial reform in Ukraine is highlighted. It is intended for scientists and specialists dealing with issues of public administration, local self-government and management of the development of the territorial community, leaders and employees of local bodies of state executive power and local self-government, as well as doctoral students, postgraduates and students of the master's form of training in public administration and civil service.
Опис
Ключові слова
територіальна громада, управління розвитком, місцеве самоврядування, державне управління, електронна демократія, правова культура, сталий розвиток, децентралізація, территориальная община, управление развитием, местное самоуправление, государственное управление, электронная демократия, правовая культура, устойчивое развитие, децентрализация, local community, development management, Local Government, governance, e-democracy, legal culture, sustainability, decentralization
Цитування
Територіальна громада : управління розвитком : кол. моногр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; [С. І. Чернов, Ю. О. Куц, О. В. Безуглий та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца]. – Харків : Константа, 2013. – 540 с.