Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі» розраховані для використання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки). Метою викладання навчальної дисципліни «Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі» є формування в здобувачів наукового ступеня доктора філософії здатності на основі концептуальних і методологічних знань в галузі теорії та методики управління освітою, менеджменту якості освіти здійснювати аналіз педагогічних явищ і процесів, розв’язувати комплексні проблеми забезпечення якості вищої освіти в дослідницько-інноваційній діяльності і професійній практиці. Methodological recommendations for independent work on the educational discipline "Ensuring the quality of educational activities in higher education" are designed for use by applicants of the third (educational and scientific) level of higher education (specialty 011 - Educational, pedagogical sciences). The purpose of teaching the educational discipline "Ensuring the quality of educational activities in higher education" is the formation in the holders of the scientific degree of Doctor of Philosophy of the ability, based on conceptual and methodological knowledge in the field of theory and methods of education management, management of the quality of education, to carry out an analysis of pedagogical phenomena and processes, to solve complex problems of ensuring the quality of higher education in research and innovation activities and professional practice.
Опис
Ключові слова
вища освіта, якість освіти, самостійна робота студентів, управління якістю освіти, higher education, quality of education, independent work of students, management of the quality of education, методичні рекомендації, methodical recommendations, аспіранти, graduate students
Цитування
Друганова О. М. Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі : метод. рек. до самост. роботи з навч. дисциплін для здобувачів третього (освіт.-науков.) рівня вищої освіти / О. М. Друганова, С. Є. Лупаренко ; Харків. нац. ун-т ім.. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 24 с.