Опитувальник мотиваційних орієнтацій підприємницької діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження. Проблема мотивації підприємницької діяльності у вітчизняній психології залишається недостатньо досліджуваною, що і зумовило необхідність створення психодіагностичного інструментарію. Метою дослідження було створення психодіагностичної методики для вивчення мотиваційних орієнтацій на підприємницьку діяльність. Методи і вибірка дослідження. У психометричну вибірку увійшли 180 досліджуваних, серед них — 104 жіночої статі та 76 — чоловічої. Вік випробовуваних варіював від 17 до 60 років. Обробка даних проводилася в пакеті Stat-Soft STATISTICA 6.Психометрична обробка результатів дослідження включала перевірку внутрішньої узгодженості методики за коефіцієнтом альфа Кронбаха, оцінку конструктивної валідності та ретестової надійності опитувальника. Результати. Статистика альфа Кронбаха для шкали, що включає всі 70 пунктів склала 0,951. Для виявлення внутрішньої структури методики проводився факторний аналіз, що дозволило перевірити правомірність операціоналізації даного психологічного конструкту через десять латентних факторів (шкали). Висновки. Запропонована психодіагностична методика дослідження мотиваційних орієнтацій на підприємницьку діяльність відповідає сучасним вимогам до психометричного обґрунтування особистісних опитувальників. Психометричними параметрами мотиваційних орієнтацій на підприємницьку діяльність визначено такі мотиви – комерційного успіху, свободи і самостійності, самореалізації, глорістичні, влади, вимушеності, афіліативні мотиви, самоствердження, інноваційності, ризику. Стандартизація опитувальника показала його високу тест-ретестову надійність та валідність. Опитувальник може бути використаний для психодіагностики у структурі досліджень у галузі психологічного супроводу кар’єрного розвитку та у галузі психології праці. Relevance of problem. The problem of motivation of entrepreneurial activity in domestic psychology remains insufficiently studied, which led to the need to create psycho-diagnostic tools. The Aim of the study was to create a psycho-diagnostic methodology for studying motivational orientations to entrepreneurial activity. Research methods and sampe. The psychometric sample included 180 subjects, including 104 females and 76 males. The age of the subjects ranged from 17 to 60 years. Data processing was performed in the package Stat-Soft STATISTICA 6. Psychometric processing of the results of the study included checking the internal consistency of the method by the Cronbach's alpha, assessing the design validity and retest reliability of the questionnaire. Results. Cronbach's alpha stats for a scale comprising all 70 points were 0.951. To identify the internal structure of the method, a factor analysis was performed, which allowed to check the legitimacy of the operationalization of this psychological construct through ten latent factors (scales). Conclusions. The proposed psycho-diagnostic method of research of motivational orientations on entrepreneurial activity meets modern requirements to psychometric substantiation of personal questionnaires. Psychometric parameters of motivational orientations to entrepreneurial activity determine the following motives - commercial success, freedom and independence, self-realization, gloristic, power, compulsion, affiliative, self-affirmation, innovation, risk. The standardization of the questionnaire showed its high test-retest reliability and validity. The questionnaire can be used for psycho-diagnostics in the structure of research in the field of psychological support of career development and in the field of occupational psychology.
Опис
Ключові слова
психодіагностична методика, підприємницька діяльність, мотиваційні орієнтації на підприємницьку діяльність, мотиви підприємницької діяльності, psychodiagnostic methods, entrepreneurial activity, motivational orientations on entrepreneurial activity, motives of entrepreneurial activity
Цитування
Фоменко К. І. Опитувальник мотиваційних орієнтацій підприємницької діяльності / К. І. Фоменко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 62. – С. 276–292.