Фразеосемантична група як структурна одиниця фразеологічного поля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
Анотація
Комплексний структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць є актуальною проблемою сучасного мовознавства. У статті презентовані деякі результати дослідження структурного й смислового потенціалу фразеосемантичної групи, що є найбільш яскравим вираженням системності мови, оскільки їй притаманна синонімія, антонімія, багатозначність, синтагматичні зв’язки. Предметом дослідження стали структурно-семантичні параметри зазначених одиниць. З’ясовано, що семантичні групи лексики та фразеології співіснують, унаслідок чого стає можливою побудова фразеосемантичних груп як структурних одиниць фразеосемантичного поля. Комплексный структурно-семантический анализ фразеологических единиц является актуальной проблемой современного языкознания. В статье представлены некоторые результаты исследования структурного и смыслового потенциала фразеосемантической группы, которая является наиболее ярким выражением системности языка, поскольку ей присуща синонимия, антонимия, многозначность, синтагматические связи. Предметом исследования стали структурно-семантические параметры указанных единиц. Выяснено, что семантические группы лексики и фразеологии сосуществуют, вследствие чего становится возможным построение фразеосемантичних групп как структурных единиц фразеосемантичного поля. Complex structural-semantic analysis of idioms is an actual problem of modern linguistics. There is represented some results of research structural and semantic potential in the article, which are the most important expression of systematic language, because it is inherent synonymy, antonymy, polysemy, syntagmatic relations. The subject of study are structural-semantic units specified ones. It is found out, that from point of views of linguists, semantic groups of lexic and phraseology coexist, so it is possible to make phraseosemantic groups as structural units phraseosemantic area.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, фразеосемантична група, фразеосемантичне поле, синонімія, антонімія, багатозначність, фразеологические единицы, фразеосемантическая группа, фразеосемантическое поле, синонимия, антонимия, многозначность, phraseological elements, phraseosemantic groups, phraseosemantic area, synonymy, antonymy, polysemy
Цитування
Купіна І. О. Фразеосемантична група як структурна одиниця фразеологічного поля / І. О. Купіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки / Берд. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 57–63.