Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Навчальний курс «Методика викладання економічних дисциплін» посідає важливе місце в освітній програмі підготовки бакалаврів з економіки. Дисципліна є завершальною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має забезпечити опанування основних підходів, методів і прийомів організації освітнього процесу з економіки в закладах загальної середньої освіти, сприяти професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, що спроможні самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної економічної освіти. Учебный курс "Методика преподавания экономических дисциплин" занимает важное место в образовательной программе подготовки бакалавров по экономике. Дисциплина является завершающей в цикле психолого-педагогической подготовки и должна обеспечить овладение основными подходами, методами и приемами организации образовательного процесса по экономике в учреждениях общего среднего образования, способствовать профессиональному становлению бакалавров по экономике как преподавателей экономических дисциплин, которые способны самостоятельно, творчески и инициативно принимать решения. по проблемам современного экономического образования. The training course "Methods of teaching economic disciplines" occupies an important place in the educational program of bachelors in economics. The discipline is the final in the cycle of psychological and pedagogical training and should provide mastery of basic approaches, methods and techniques of organizing the educational process in economics in general secondary education, promote professional development of bachelors in economics as teachers of economic disciplines, able to make independent, creative and proactive decisions. on the problems of modern economic education.
Опис
Ключові слова
методика викладання, економічна освіта, результати навчання, методика преподавания, экономическое образование, результаты бучения, teaching methods, economic education, learning outcomes
Цитування
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін» : для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» [Електронне видання] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [уклад.: В. К.Сідельнікова, І. В. Сідельнікова]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 56 с.