Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6385
Title: Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін»
Other Titles: Методические рекомендации по изучению курса «Методика преподавания экономических дисциплин»
Methodical recommendations for studying the course "Methods of teaching economic disciplines"
Authors: Сідельнікова, В. К.
Сідельнікова, І. В.
Сидельникова, В. К.
Сидельникова, И. В.
Sidelnikova, V.
Sidelnikova, I.
Keywords: методика викладання
економічна освіта
результати навчання
методика преподавания
экономическое образование
результаты бучения
teaching methods
economic education
learning outcomes
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Citation: Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін» : для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» [Електронне видання] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [уклад.: В. К.Сідельнікова, І. В. Сідельнікова]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 56 с.
Abstract: Навчальний курс «Методика викладання економічних дисциплін» посідає важливе місце в освітній програмі підготовки бакалаврів з економіки. Дисципліна є завершальною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має забезпечити опанування основних підходів, методів і прийомів організації освітнього процесу з економіки в закладах загальної середньої освіти, сприяти професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, що спроможні самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної економічної освіти. Учебный курс "Методика преподавания экономических дисциплин" занимает важное место в образовательной программе подготовки бакалавров по экономике. Дисциплина является завершающей в цикле психолого-педагогической подготовки и должна обеспечить овладение основными подходами, методами и приемами организации образовательного процесса по экономике в учреждениях общего среднего образования, способствовать профессиональному становлению бакалавров по экономике как преподавателей экономических дисциплин, которые способны самостоятельно, творчески и инициативно принимать решения. по проблемам современного экономического образования. The training course "Methods of teaching economic disciplines" occupies an important place in the educational program of bachelors in economics. The discipline is the final in the cycle of psychological and pedagogical training and should provide mastery of basic approaches, methods and techniques of organizing the educational process in economics in general secondary education, promote professional development of bachelors in economics as teachers of economic disciplines, able to make independent, creative and proactive decisions. on the problems of modern economic education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6385
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.