ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ДЦП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку із ДЦП. Дитячий церебральний параліч – аномальний руховий розвиток, в основі якого лежать різні причини і механізми первинного порушення м’язового тонусу і розлади координації рухів, в наслідок чого формується патологічні рухові стереотипи, які часто супроводжуються інтелектуальними, мовленнєвими, сенсорними і соматичними порушеннями. Зазначено, що формування мовлення у дітей з дитячим церебральним паралічем – це важкий процес, в якому логопедична робота повинна мати взаємозв'язок з лікуванням та спеціальною корекційно-логопедичною роботою, враховуючи психофізичний і особистісний розвиток. З перших місяців життя слід проводити послідовний розвиток сенсорних функцій мовлення, необхідно працювати над розвитком інтелекту. Ефективність логопедичної роботи з корекції мовленнєвих порушень дітей дошкільного віку з ДЦП досягається за умови цілеспрямованої роботи з розвитку всіх компонентів мовлення (моторних, фонетичних, фонематичних процесів, лексико-граматичної будови). The publication defines the peculiarities of speech therapy work with preschool children with cerebral palsy. Children's cerebral palsy is an abnormal motor development, the basis of which are various causes and mechanisms of the primary violation of muscle tone and disorders of coordination of movements, as a result of which pathological motor stereotypes are formed, which are often accompanied by intellectual, speech, sensory and somatic disorders. It is noted that the formation of speech in children with cerebral palsy is a difficult process in which speech therapy work must be interconnected with treatment and special corrective speech therapy work, taking into account psychophysical and personal development. From the first months of life, it is necessary to consistently develop the sensory functions of speech, it is necessary to work on the development of intelligence. The effectiveness of speech therapy work on the correction of speech disorders of preschool children with cerebral palsy is achieved by conditions for purposeful work on the development of all components of speech (motor, phonetic, phonemic processes, lexical-grammatical structure).
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, дитячий церебральний параліч, логопедія, розвиток мовлення, корекційна робота, діти дошкільного віку, магістерські роботи, speech disorder, cerebral palsy, speech therapy, speech development, correctional work, preschool children, master's theses
Цитування
Зуб А. М. Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку із ДЦП / А. М. Зуб // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 289–293.