СЕНСОРНІ ІГРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано важливу роль використання сенсорних ігор для розвитку сприйняття навколишнього світу дітьми дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. Ефективним засобом формування сенсорного розвитку дошкільників з затримкою психічного розвитку є система дидактичних ігор та вправ, в процесі яких діти засвоюють сенсорні еталони та узагальнені способи обстеження зовнішніх властивостей предметів. У статті наголошено на важливості адаптації ігор до індивідуальних потреб та здібностей кожної дитини дошкільного віку з ЗПР. У статті описані етапи формування сенсорного розвитку цієї категорії дітей. The article substantiates the important role of using sensory games for the development of perception of the surrounding world by preschool children with mental retardation. An effective means of shaping the sensory development of preschoolers with mental retardation is a system of didactic games and exercises, in the process of which children learn sensory standards and generalized ways of examining the external properties of objects. The article emphasizes the importance of adapting games to the individual needs and abilities of each preschool child with SEN. The article describes the stages of sensory development of this category of children.
Опис
Ключові слова
діти з затримкою психічного розвитку, сенсорне виховання, сенсорні еталони, сенсорні ігри, магістерські роботи, children with mental retardation, sensory education, sensory benchmarks, sensory games, master's works
Цитування
Обрізанова А. О. Сенсорні ігри як інструмент пізнання навколишнього світу дітьми дошкільного віку з затримкою психічного розвитку / А. О. Обрізанова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 240–245.