Основи теорії менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Планета-принт»
Анотація
Навчально-методичний посібник розкриває зміст навчальної дисципліни «Основи теорії менеджменту». У посібнику висвітлено теоретичні та методичні підходи до управління ; описано досвід відомих успішних керівників світового рівня ; представлено численні схеми, таблиці для унаочнення інформації;студентам запропоновано зразки контрольних питань, тестів, завдання для самоконтролю. Посібник стане у нагоді студентам менеджерських спеціальностей, практикуючим керівникам, працівникам системи навчання та підвищення кваліфікації керівного складу освіти. Учебно-методическое пособие раскрывает содержание учебной дисциплины «Основы теории менеджмента». В пособии освещены теоретические и методические подходы к управлению ; описан опыт известных успешных руководителей мирового уровня, представлены многочисленные схемы, таблицы для наглядности информации ; студентам предложено образцы контрольных вопросов, тестов, задания для самоконтроля. Пособие пригодится студентам менеджерских специальностей, практикующим руководителям, работникам системы обучения и повышения квалификации руководящего состава образования. The study guide reveals the content of the discipline "Fundamentals of Management Theory." The manual covers theoretical and methodological approaches to management; described the experience of well-known successful world-class managers, presented numerous charts, tables for clarity of information; Students were asked samples of test questions, tests, tasks for self-control. The manual is useful to students of managerial specialties, practicing managers, employees of the system of training and advanced training of the management staff of education.
Опис
Ключові слова
основи теорії менеджменту, концепція управління, діагностичні методики, основы теории менеджмента, концепция управления, диагностические методики, fundamentals of Management Theory, management concepts, metodyky diagnostic
Цитування
Мармаза О. І. Основи теорії менеджменту : навч.-метод. посіб. / О. І. Мармаза ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Каф. наук. основ упр. і психології. – Харків : Планета-принт, 2015. – 139 с.