Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: феномен вербалізації невербаліки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Висвітлено проблему становлення теорії невербальної комунікації в українському мовознавстві, описано її методологійні засади, етапи формування й розвитку, статус, дослідницькі параметри, особливості “вербалізації невербаліки” одиницями різних рівнів мовної системи. Висунуто гіпотезу про наявність у структурі комунікативної лінгвістики підрозділу Вербалізація невербаліки поряд з вербальною та невербальною комунікацією. Здійснено аналіз дискурсивної практики, що відображає національну специфіку вербалізації невербаліки з урахуванням писемного й усного мовлення. Репрезентована теорія засвідчує наявність у системній структурі мовної особистості параметра “невербальна компетенція”. Для спеціалістів з комунікативної лінгвістики, лінгвокультурології, соціолінгвістики, етнолінгвістики, психолінгвістики, лінгвоперсонології, ономастики, лексикографії. The monograph highlights the problem of formation of the theory of nonverbal communication in Ukrainian linguistics, describes its methodological principles, stages of formation and development, qualifies the status, research parameters, features of “verbalization of nonverbal” by the units of the different levels of the language system. The hypothesis of the presence of the subdivision Verbalization of nonverbal along with the subdivisions verbal and nonverbal communication in the structure of communicative linguistics as a science is brought. The analysis of discursive practice, which captures the national specifics of “verbalization of nonverbal” taking into account written and oral speech, was realized. The represented theory testifies the presence of the parameter “nonverbal competence” in the systemic structure of the language personality. It is intended for specialists in communicative linguistics, linguoculturology, sociolinguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, linguopersonology, onomastics, lexicography.
Опис
Ключові слова
українське мовознавство, невербальна комунікація, український дискурс, вербалізація невербаліки, невербальна компетенція, комунікативна лінгвістика, лінгвокультурологія, монографія, Ukrainian linguistics, nonverbal communication, Ukrainian discourse, verbalization of nonverbal communication, nonverbal competence, communicative linguistics, linguocultural studies, monograph
Цитування
Осіпова Т. Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: феномен вербалізації невербаліки : монографія / Т. Осіпова ; наук. ред. Т. А. Космеда. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. – 387 с. : портр.