ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ХУДОЖНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК XX СТ.), ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчення різних джерел показує, що плідним періодом у розвитку історико-педагогічної думки України в галузі художньої освіти, була друга половина XIX – початок XX ст.. "Інтелектуальний спалах" цих років сприяв формуванню національної культури і освіти. В історії українського образотворчого мистецтва другої половини ХІХ століття є ще чимало "білих плям", нез'ясованих питань, недосліджених фактів. Досить сказати, що на сьогодні дуже мало праць, присвячених викладанню образотворчого мистецтва на Україні. А тим часом, без аналізу шкіл образотворчого мистецтва, картина історичного розвитку національної культури залишається однобічною, збідненою. У 60-70-х роках ХІХ ст. на Україні виникає ряд приватних художніх шкіл. Особливий інтерес представляють Київська школа Миколи Івановича Мурашка та Харківська школа Марії Дмитріївни Раєвської-Іванової, засновані на широких демократичних початках. Ці школи майже з перших днів свого існування були пов'язані з Петербургської Академією мистецтв, яка надавала їм істотну підтримку. Школи образотворчого мистецтва М. Д.Раєвської-Іванової і М. І.Мурашко придбали колосальне значення в становленні національного мистецтва України. Їх зростання і розвиток високо оцінювали такі видатні люди того століття як І. Репін і М. Коцюбінський. Изучение различных источников показывает, что плодотворным периодом в развитии историко-педагогической мысли Украины в области художественного образования, была вторая половина XIX - начало XX в. "Интеллектуальная вспышка" этих лет способствовала формированию национальной культуры и образования. В истории украинского изобразительного искусства второй половины XIX века есть еще немало "белых пятен", невыясненных вопросов, неисследованных фактов. Достаточно сказать, что сегодня очень мало работ, посвящённых преподаванию изобразительного искусства на Украине. А между тем, без анализа школ изобразительного искусства, картина исторического развития национальной культуры остаётся односторонней, бедной. В 60-70-х годах XIX в. на Украине возникает ряд частных художественных школ. Особый интерес представляют Киевская школа Николая Мурашко и Харьковская школа Марии Дмитриевны Раевской-Ивановой, основанные на широких демократических началах. Эти школы почти с первых дней своего существования были связаны с Петербургской Академией искусств, которая предоставляла им существенную поддержку. Школы изобразительного искусства М. Д.Раевской-Ивановой и М. И. Мурашко приобрели колоссальное значение в становлении национального искусства Украины. Их рост и развитие высоко оценивали такие выдающиеся люди того века как И. Репин и М. Коцюбинский.
Опис
Ключові слова
образотворче мистецтво, художня школа, Київська школа малювання, Харківська школа малювання, изобразительное искусство, художественная школа, Киевская школа рисования, Харьковская школа рисования, fine art, art school, Kyiv school of drawing, Kharkiv drawing school
Цитування
Малиніна І. О. Європейські цінності художніх шкіл України (друга половина ХІХ – початок XX ст.), як основа сучасної освітньої глобалізації / І. О. Малиніна // Освіта і доля нації: Європейські цінності в освітньому просторі України : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 верес. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – С.107–109. – др. арк 0,3.