ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ, ЩО ФОРМУЄ РОЗУМІННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
У публікації проаналізовано питання конституційного визначення права на працю. У сучасних умовах господарювання трудовий договір потребує привернення уваги наукової спільноти через те, що очікування на прийняття майбутнього чи то Трудового кодексу України, чи то декількох законів, що мають прийти на заміну чинному Кодексу законів про працю України продовжують тривати. Зазначено, що важливим акцентом наведеної характеристики змісту свободи праці у конституційному визначенні права на працю є його визначення як виключного права громадянина розпоряджатися своїми здібностями до праці, здійснювати вибір виду трудової діяльності і вказівка на те, що ця свобода охоплює всі стадії реалізації своєї здатності до праці: її початок, зміну і припинення. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Твердження та забезпечення права і свободи людини є головним обов’язком держави. The publication analyzes the issue of the constitutional definition of the right to work. In modern economic conditions, the labor contract needs to attract the attention of the scientific community due to the fact that the waiting for the adoption of the future Labor Code of Ukraine or several laws that are supposed to replace the current Labor Code of Ukraine continues. It is noted that an important emphasis of the given characterization of the content of freedom of labor in the constitutional definition of the right to work is its definition as the exclusive right of a citizen to dispose of his abilities to work, to choose the type of labor activity and the indication that this freedom covers all stages of realizing his ability to work : its beginning, change and termination. The state is responsible to the people for its activities. Asserting and ensuring human rights and freedoms is the main duty of the state.
Опис
Ключові слова
трудове право, правове регулювання, трудовий договір, labor law, legal regulation, labor contract
Цитування
Фатєєв Я. В. Окремі питання конституційного визначення права на працю, що формує розуміння трудового договору як форми реалізації права на працю / Я. В. Фатєєв // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2022», Вінниця, 24 листоп. 2022 р. – Вінниця, 2022. – Вип. 32. – С. 515–519.