Порівняльний аналіз активності здобувачів вищої освіти під час навчання в асинхронному режимі з дисципліни "Фізичне виховання" в умовах карантину та військового стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх педагогів за допомогою цифрових освітніх технологій під час дистанційного навчання на прикладі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Мета статті – здійснити порівняльний аналіз активності здобувачів вищої освіти під час викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди в асинхронному режимі в умовах пандемії COVID-19 та в умовах військового стану. Для реалізації поставленої мети проаналізовано досвід викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів освіти І–ІІ курсів фізико-математичного факультету та факультету початкового навчання в асинхронному. Викладання дисципліни здійснювалося за допомогою освітньої платформи Moodle ХНПУ ім. Г. С. Сковороди та додатків Googlе. Було організовано чотири Google Classroom. Загалом за ці періоди здобувачі освіти І курсу виконали 11 завдань, здобувачі освіти ІІ курсу – 17 завдань. З метою проведення порівняльного аналізу всі завдання, які виконували здобувачі, були розподілені на три підгрупи за критеріями складності та часу, витраченого на їх виконання. Проведене дослідження активності здобувачів освіти під час викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в умовах карантину COVID-19 та умовах військового стану показало значне її зниження. Такі показники вказують на вкрай важкі на сьогоднішній день умови перебування здобувачів освіти та, як наслідок, неможливість повноцінного виконання представлених завдань. Проте майже третина всіх здобувачів освіти впоралася із поставленими завданнями, отримавши високі результати, що дозволяє в подальшому продовжувати пошук шляхів підвищення активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання; покращення можливостей використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі вищої школи та виявлення найбільш сприятливої та універсальної платформи для дистанційного навчання під час викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у педагогічних закладах вищої освіти. The article is devoted to the problem of professional training of future teachers with the help of digital educational technologies during distance learning on the example of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The aim of this article was to carry out a comparative analysis of the activity of higher education students in the process of teaching the discipline "Physical Education" at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in asynchronous mode in conditions of the pandemic COVID19 and under martial law. The experience of teaching the discipline "Physical Training" for I-II years of the Faculty of Physics and Mathematics and the Faculty of Elementary Education in the asynchronous mode was analyzed in order to implement the set goal. The discipline was taught using the educational platform Moodle of H. S. Skovoroda KNPU and Googlе applications. Four Google Classrooms were organized. All in all, during these periods, the first year students completed 11 tasks, the second year students — 17 tasks. For the purpose of comparative analysis, all the tasks performed by the seekers were divided into three subgroups according to the criteria of difficulty and time spent on their performance. A study of the activity of education applicants in the process of teaching the discipline of "Physical Training" under quarantine COVID-19 and martial law conditions showed a significant decrease. Such indicators point to the extremely difficult conditions of education applicants today and, as a consequence, the impossibility of full performance of the submitted assignments. However, almost one third of all education applicants coped with the tasks, getting high results, which allows us to continue searching for ways to increase the activity of the seekers in the conditions of distance learning; improving the possibilities of using computer technology in the educational process of higher education and identifying the most favorable and universal platform for distance learning in the process of teaching the discipline "Physical Training" in the pedagogical institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні вчителі, цифрові освітні технології, пандемія COVID-19, військовий стан, фізичне виховання, professional training, future teachers, digital educational technologies, COVID 19 pandemic, martial law, physical training
Цитування
Порівняльний аналіз активності здобувачів вищої освіти під час навчання в асинхронному режимі з дисципліни "Фізичне виховання" в умовах карантину та військового стану / Ю. Бойчук, А. Козлов, Н. Науменко, М. Гриньова // Новий Колегіум. – 2022. – № 1–2 (107). – С. 50–55.