НАПРЯМИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ В НИХ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
У публікації розглянуто формування лінгвістичних знань та уявлень молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення, яке має забезпечити створення функціональної та операціональної бази (способів дій), які виступатимуть підґрунтям для набуття нових знань, умінь, навичок у процесі опанування українською мовою відповідно освітньої програми, базою для успішного формування й удосконалення навичок читання та письма. Зазначено, що формування лінгвістичних знань та уявлень у дітей із ФФН, ЗНМ, СНМ при ЗПР є необхідною умовою більш успішного засвоєння учнями знань та уявлень про звукову, лексичну, граматичну сторони мовленнєвої системи, більш усвідомленого використання ними мовних засобів, відповідно, більш ефективного розв’язання завдань корекції в них порушень читання та письма. Зазначений напрям у системі корекційно-розвиткової роботи має здійснюватися з урахуванням особливостей мовленнєвого та психічного розвитку дітей, потребує більшої уваги та заходів контролю з боку логопеда. The publication examines the formation of linguistic knowledge and ideas of younger schoolchildren during the correction of their written speech violations, which should ensure the creation of a functional and operational base (methods of action) that will serve as a basis for acquiring new knowledge, skills, and abilities in the process of mastering the Ukrainian language in accordance with the educational program , a basis for the successful formation and improvement of reading and writing skills. It is noted that the formation of linguistic knowledge and ideas in children with FFN, ZNM, SNM with ZPR is a necessary condition for students' more successful assimilation of knowledge and ideas about the sound, lexical, grammatical aspects of the speech system, their more conscious use of language means, respectively, more effective development solving tasks of correcting reading and writing disorders in them. The specified direction in the system of corrective and developmental work should be carried out taking into account the peculiarities of children's speech and mental development, and requires more attention and control measures from the speech therapist.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, розвиток писемного мовлення, корекційна робота, логопедія, діти молодшого шкільного віку, speech impairment, development of written speech, corrective work, speech therapy, children of primary school age
Цитування
Голуб Н. Напрями та засади формування лінгвістичних знань та уявлень молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення / Н. Голуб // Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи : тези за матеріалами 15 конф., Кам’янець-Подільський, 17–18 листоп. 2022 р. – Кам’янець-Подільський, 2022. – С. 71–74.