СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена огляду та аналізу сучасних технологій, їх впливу на навчальний процес з інформатики. Розкрито можливості різноманітних освітніх інструментів таких як інтегровані середовища розробки, веб-платформи для підтримки програмування, сервіси для підтримки навчання, сервіси для підтримки спільної роботи, сервіси для створення мультимедійних матеріалів, сервіси для створення дидактичних ігор, сервіси для проведення вебінарів. Залучення у навчальний процес таких інструментів дозволяють урізноманітнити уроки, зробити їх більш цікавими та змістовними. Обґрунтовано вибір освітніх інструментів в роботі вчителя інформатики. Висвітлено ключові аспекти роботи вчителя інформатики в цифрову епоху. The article is devoted to the overview and analysis of modern technologies, their impact on the educational process in informatics. The possibilities of various educational tools such as integrated development environments, web platforms to support programming, services to support learning, services to support collaborative work, services to create multimedia materials, services to create didactic games, services to conduct webinars are revealed. The inclusion of such tools in the educational process allows you to diversify the lessons, make them more interesting and meaningful. The choice of educational tools in the work of an informatics teacher is substantiated. The key aspects of the computer science teacher's work in the digital era are highlighted.
Опис
Ключові слова
Інтернет, oсвітні інструменти, освіта, вчитель, Internet, Educational Tools, Education, Teacher
Цитування
Колгатіна Л. Сучасні освітні інструменти в роботі вчителя інформатики / Л. Колгатіна, І. Коноваленко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 27–36.