Філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі, лінгвістичну референцію як відношення імені до об’єкта, який називають, як процедуру співвідношення знака з цим об’єктом і як інструмент актуалізації світу, у процесі якого досягається мета референції – відбиття об’єкта в мові, тобто номінація. В обраному визначенні окремої уваги заслуговує розуміння референції як інструмента актуалізації світу, тобто як засобу створення його онтології, для дослідження чого в сучасній філософії, а потім і мовознавстві, активно розробляється теорія вигаданих світів. В статье рассмотрено философское понятие диспозицийности в лингвистическом измерении, лингвистическую референцию как отношение имени к объекту, который называют, как процедуру соотношение знака с этим объектом и как инструмент актуализации мира, в процессе которого достигается цель референции – отражение объекта в языке, то есть номинация. В выбранном определении отдельного внимания заслуживает понимания референции как инструмента актуализации мира, то есть как средства создания его онтологии, для исследования чего в современной философии, а затем и языкознании, активно разрабатывается теория вымышленных миров. The article considers the philosophical notion of disposition in the linguistic dimension, linguistic reference as the relation of a name to the object that is named, as a procedure of relation of a sign with this object and as a tool of actualization of the world, in the process of which the purpose of reference - reflection of object in language, that is nomination - is achieved. In the chosen definition, the understanding of reference as an instrument of actualization of the world, i.e. as a means of creating its ontology, deserves separate attention, for the study of which the theory of fictional worlds is actively developed in modern philosophy, and then in linguistics as well.
Опис
Ключові слова
диспозиційність, емпірична мова, магістерські роботи, диспозиционность, эмпирическая речь, магистерские работы, disposition, empirical language, master's work
Цитування
Ковалевська Д. Філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі / Д. Ковалевська // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 38.