СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ТЕСТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито віхи становлення й розвитку тестології у світовій і вітчизняній теорії та практиці. Простежено розвиток ідеї використання тестів для вимірювання рівня навчальних досягнень учнів і студентів. Визначено чинники, що гальмували процес запровадження тестів у практику вітчизняного шкільництва. The stages of formation and development of testology in the world and national theory and practice have been revealed in the paper. The development of the idea of using tests for assessment of the level of students’ educational achievements has been characterized. The factors that slowed the process of introducing tests into practice of national schooling have been determined.
Опис
Ключові слова
тестологія, розвиток, педагогічне тестування, testology, development, pedagogical testing
Цитування
Балацинова А. Становлення й розвиток тестології як науки / А. Балацинова, К. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 424–427.