ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ : СУЧАСНІ ОБРАЗИ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ ІСТОРІОПИСАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
У доповіді викладені основні результати напрацювань автора. Позитивізм трактується не лише як парадигма, а більш широко – як модель історіописання. У доповіді показано елементи та сутність позитивістської моделі історіописання, її значення для остаточного дисциплінарного оформлення історичної науки. Обґрунтовано періодизацію розвитку позитивістської історіографії. Запропоновано 5 тез для обговорення на круглому столі. В докладе изложены основные результаты наработок автора. Позитивизм трактуется не только как парадигма, а более широко - как модель историописания. В докладе показаны элементы и сущность позитивистской модели историописания, её значение для окончательного дисциплинарного оформления исторической науки. Обоснованно периодизацию развития позитивистской историографии. Предложено 5 тезисов для обсуждения на круглом столе. The report outlines the main results of the author’s developments. Positivism is treated not only as a paradigm but more broadly – as a model of writing history. The report shows the elements and nature of positivist historiography model, its importance for the final disciplinary design historical science. Grounded periods of positivist historiography. It is proposed five theses for the roundtable discussion.
Опис
Ключові слова
позитивістська модель історіописання, періодизація позитивістської історіографії, теорія суспільного прогресу, закономірності історичного процесу, теорія факторів, теорія суспільної еволюції, позитивистская модель историописания, периодизация позитивистской историографии, теория общественного прогресса, закономерности исторического процесса, теория факторов, теория общественной эволюции, positivist model of writing history, periodization of positivist historiography, theory of social progress, laws of the historical process, factors theory, the theory of social evolution
Цитування
Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці : сучасні образи класичної моделі історіописання / О. М. Богдашина // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 5–13.