СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Vysoká škola danubius, Fakulta sociálnych štúdií
Анотація
У статті розглядаються трансформативні зміни у освіті в Україні, які відображають поширення демократичних тенденцій у суспільних відносинах, відкривають певні можливості для творчого розвитку особистості, розкриття її освітнього потенціалу. Одним з напрямів даного процесу є концептуальний розвиток художньо-естетичної освіти в умовах європейської інтеграції. Мета концепції художньо-естетичного виховання дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-творчої діяльності формувати у дітей особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в художньому самовдосконаленні. Гарантом реалізації цієї мети може бути сучасний педагог, педагог-художник, що вбрав у себе спадщину попередніх поколінь та здатний до безперервного особистісного й професійного самовдосконалення. В статье рассматриваются трансформативные изменения в образовании в Украине, которые отображают распространение демократических тенденций в общественных отношениях, открывают определенные возможности для творческого развития личности, раскрытия ее образовательного потенциала. Одним из направлений данного процесса является концептуальный развитие художественно-эстетического образования в условиях европейской интеграции. Цель концепции художественно-эстетического воспитания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях заключается в том, чтобы в процессе восприятия, интерпретации произведений искусства, практической художественно-творческой деятельности формировать у детей личностно-ценностное отношение к действительности и искусству, развивать эстетическое сознание, художественную компетентность, способность к самореализации, потребность в художественном самосовершенствовании. Гарантом реализации этой цели может быть современный педагог, педагог-художник, впитавший в себя наследие предыдущих поколений и способен к непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию. The article discusses transformative changes in education in Ukraine, which reflect the spread of democratic trends in public relations, offer opportunities for creative development of personality, disclosure of its educational potential. One of the directions of this process is the conceptual development of art and aesthetic education in the conditions of European integration. The purpose of the concept of artistic and aesthetic education of children in preschool and educational institutions is that in the process of perception, interpretation of works of art, practical art and creative activities to develop children's personal and value attitude to reality and art, to develop aesthetic consciousness, artistic competence, the ability to self-realization, the need for artistic self-improvement. The guarantor of the realization of this goal can be a modern educator, teacher-artist, absorbed the heritage of previous generations and capable of continuous personal and professional improvement.
Опис
Ключові слова
трансформативні зміни, освіта, художньо-естетична освіта, художньо-творча діяльність, сучасний педагог, педагог-художник, трансформативные изменения, образование, художественно-эстетическое образование, художественно-творческая деятельность, современный педагог, transformative changes, education, art education, artistic and creative activity, the modern teacher, teacher-artist
Цитування
Давидова М. О. Специфіка використання художньо-педагогічних технологій в навчальному процесі / М. О. Давидова // Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce : Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (Sládkovičovo, 28-29 oktobr. 2016) / Vysoka skola Danubіus, Fakulta socialnych studii ; Sefredaktor: Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – Sládkovičovo, Slovenska republika, 2016. – С. 239–241.