Готовність соціального педагога до первинної профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті уточнено суть поняття "готовність соціального педагога до первинної профілактики девіантної поведінки підлітків". На основі аналізу положень нормативно-правових документів соціальній галузі й узагальнення досвіду діяльності психологічної служби з профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти визначено й здійснено аналіз змісту структурних компонентів готовності соціальних педагогів до роботи з профілактики девіантної поведінки підлітків (мотиваційно-ціннісного, особистісного, когнітивного, діяльнісного). В статье уточнена суть понятия "готовность социального педагога к первичной профилактике девиантного поведения подростков". На основе анализа положений нормативно-правовых документов социальной сфере и обобщение опыта деятельности психологической службы по профилактике девиантного поведения подростков в учреждениях общего среднего образования определен и осуществлен анализ содержания структурных компонентов готовности социальных педагогов к работе по профилактике девиантного поведения подростков (мотивационно-ценностного, личностного, когнитивного, деятельностного). The article clarifies the essence of the concept of "social pedagogue᾽s readiness to the initial prevention of deviant behavior of adolescents". The content of structural components of social pedagogue᾽s readiness to the initial prevention of deviant behavior of adolescents (motivational-value, personal, cognitive, activity) were determined and analyzed on the basis of analysis of legal documents of social sphere and generalization of practical experience of socialpsychological service on prevention of teenagers᾽ deviant behavior in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
первинна профілактика, девіантна поведінка, підліток, заклад загальної середньої освіти, готовність соціального педагога, компоненти готовності, магістерські роботи, первичная профилактика, девиантное поведение, подросток, заведение общего среднего образования, готовность социального педагога, компоненты готовности, магистерские работы, initial prevention, deviant behavior, adolescent, general secondary education institution, social pedagogue᾽s readiness, components of readiness, master's work
Цитування
Літвиненко Ю. С. Готовність соціального педагога до первинної профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / Ю. С. Літвиненко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 53–58.