Коучинг в управлінській діяльності керівника закладу освіти: реалії та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В.Остроградського
Анотація
У статті представлено різновекторні погляди на коучинг. Теоретично обґрунтовано його сутність, що полягає у спрямованості на розвиток педагогічного персоналу, максимальне розкриття можливостей кожного працівника, мобілізацію колективних зусиль організації, вдосконалення стилю управління. Розкрито потенційні можливості коучингу та його важливе значення для модернізації управлінської діяльності керівника закладу освіти. В статье представлены разновекторные взгляды на коучинг. Теоретически обосновано его сущность, которая заключается в направленности на развитие педагогического персонала, максимальное раскрытие возможностей каждого работника, мобилизацию коллективных усилий организации, совершенствования стиля управления. Раскрыто потенциальные возможности коучинга и его важное значение для модернизации управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения. The article presents different vector views on coaching. Its essence is theoretically substantiated, which consists in the focus on the development of pedagogical staff, the maximum disclosure of the capabilities of each employee, the mobilization of collective efforts of the organization, the improvement of management style. The potential opportunities of and its importance for the modernization of management activities of the head of the educational institution are revealed.
Опис
Ключові слова
управління, заклад освіти, керівник, персонал, коучинг, управления, учебное заведение, руководитель, персонал, коучинг, management, educational institution, head, staff, coaching
Цитування
Мармаза О. І. Коучинг в управлінській діяльності керівника закладу освіти: реалії та перспективи / О. І. Мармаза // Менеджмент розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., Полтава, 29 трав. 2020 р. / Полтав. обл. ін-т післяд. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [за заг. ред. С.В. Королюк]. – Полтава : ПОІППО, 2020. – С. 207 – 213.