Ідея гуманізму: від Сократа до Януша Корчака

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто історію розвитку педагогіки у світовій педагогічній думці. Найпершими та найвідомішими теоретиками, про яких й досі знає та згадує весь світ були давньогрецькі мислителі: Сократ, Платон, Аристотель та ін. У їхніх працях були відображені ідеї і положення, пов’язанні з вихованням людини (дитини) та формуванням її особистості. Найзначніший етап у розвитку педагогічної думки був пов’язаний з епохою Відродження. Найважливішим в цьому етапі стало відновлення класичної освіти, розвитку людини, її можливостей і здібностей. Одним з відомих та не менш значимих педагогів був Януш Корчак, який був дуже різнобічною людиною. Він був письменником, лікарем, вченим, вихователем. І в усі сфери своєї діяльності вносив щось нове та унікальне – щось піднесено-казкове і водночас відчутно реальне. The article deals with the history of pedagogy development in the world pedagogical thought. The first and most famous theorists, about whom the whole world still knows and remembers were ancient Greek thinkers: Socrates, Plato, Aristotle and others. Their works reflected the ideas and provisions related to the education of a person (child) and the formation of his personality. The most significant stage in the development of pedagogical thought was associated with the Renaissance. The most important in this stage was the restoration of classical education, human development, its capabilities and abilities. One of the famous and no less important teachers was Janusz Korczak, who was a very versatile person. He was a writer, doctor, scientist, educator. And in all spheres of his activity he brought something new and unique – something sublimely fabulous and at the same time tangibly real.
Опис
Ключові слова
гуманістична педагогіка, історія освіти, педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, humanistic pedagogy, history of education, pedagogical heritage, pedagogical ideas
Цитування
Божко Д. Ідея гуманізму: від Сократа до Януша Корчака / Д. Божко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 21–22.