ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
І Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Анотація
У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу і встановлено, що питанням формування аксіологічної компетентності присвячено наукові праці, які мають вузько методичний характер. Аксіологічну компетентність науковцями розглянуто як складову предметної компетентності, а саме історичної компетентності, та у контексті підготовки фахівців у різних галузях. Представлено поняття «аксіологічна компетентність». Успішність засвоєння духовних і матеріальних цінностей, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів, а у подальшому формування аксіологічної компетентності особливо у початковій школі, залежить від створення дидактичних умов. Розкрито поняття «умови», «дидактичні умови». Термін «дидактичні умови» трактуємо як свідомо створений комплекс обставин, який має вагомий вплив на ефективність освітнього процесу через застосування конкретних методів та прийомів, які стимулюють індивідуальну активність кожного учня молодшого шкільного віку. Під контентом «дидактичні умови формування аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку» розуміємо комплекс взаємообумовлених внутрішніх і зовнішніх факторів, які взаємопов’язані, взаємообумовлені та забезпечують ефективність і результативність процесу навчання учнів молодшого шкільного віку в розвивальному аксіологічному середовищі. Представлено основні дидактичні умови, що мають впливати на формування аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку: інтенсифікації розвивального аксіологічного середовища для розвитку особистості учня молодшого шкільного віку, здатного до розв’язання нестандартних завдань аксіологічного спрямування; забезпечення інтеграції аксіологічної інформації із основним програмовим матеріалом навчальних предметів; розширення і поглиблення бази аксіологічних знань учнів молодшого шкільного віку та уміння інтегрувати їх у практичну навчально-ігрову діяльність; забезпечення взаємозв’язку навчальної та позанавчальної діяльності у процесі формування аксіологічної компетентності. The article analyzes the psychological-pedagogical literature and it is established that the issues of formation of axiological competence are devoted to scientific works that are narrowly methodical in nature. Axiological competence is considered by scientists as a component of subject competence, namely historical competence, and in the context of training specialists in various fields. The concept of «axiological competence» is presented. The success of assimilating spiritual and material values, instilling moral ideals and value guidelines, and in the subsequent formation of axiological competence, especially in primary school, depends on the creation of didactic conditions. The concept of «conditions», «didactic conditions» is revealed. We interpret the term «didactic conditions» as a consciously created set of circumstances that has a significant impact on the effectiveness of the educational process through the use of specific methods and techniques that stimulate the individual activity of each primary school pupil. By the content «didactic conditions for the formation of axiological competence of primary school pupils» we mean a complex of mutually determined internal and external factors that are interconnected, mutually determined and ensure the effectiveness and efficiency of the learning process of primary school pupils in a developmental axiological environment. The article analyzes the psychological-pedagogical literature and it is established that the issues of formation of axiological competence are devoted to scientific works that are narrowly methodical in nature. Axiological competence is considered by scientists as a component of subject competence, namely historical competence, and in the context of training specialists in various fields. The concept of «axiological competence» is presented. The success of assimilating spiritual and material values, instilling moral ideals and value guidelines, and in the subsequent formation of axiological competence, especially in primary school, depends on the creation of didactic conditions. The concept of «conditions», «didactic conditions» is revealed. We interpret the term «didactic conditions» as a consciously created set of circumstances that has a significant impact on the effectiveness of the educational process through the use of specific methods and techniques that stimulate the individual activity of each primary school pupil. By the content «didactic conditions for the formation of axiological competence of primary school pupils» we mean a complex of mutually determined internal and external factors that are interconnected, mutually determined and ensure the effectiveness and efficiency of the learning process of primary school pupils in a developmental axiological environment. The main didactic conditions that should influence the formation of axiological competence of primary school pupils are presented: intensification of the developmental axiological environment for the development of the personality of a primary school pupil capable of solving non-standard axiological tasks; ensuring the integration of axiological information with the main program material of educational subjects; expansion and deepening of the base of axiological knowledge of primary school pupils and the ability to integrate them into practical educational and game activities; ensuring the interconnection of educational and extracurricular activities in the process of forming axiological competence. The main didactic conditions that should influence the formation of axiological competence of primary school pupils are presented: intensification of the developmental axiological environment for the development of the personality of a primary school pupil capable of solving non-standard axiological tasks; ensuring the integration of axiological information with the main program material of educational subjects; expansion and deepening of the base of axiological knowledge of primary school pupils and the ability to integrate them into practical educational and game activities; ensuring the interconnection of educational and extracurricular activities in the process of forming axiological competence.
Опис
Ключові слова
аксіологічна компетентність, умови, дидактичні умови, axiological competence, conditions, didactic conditions
Цитування
Рудічєва Н. К. Дидактичні умови формування аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку (теоретичний аспект) / Н. К. Рудічєва // Інклюзія і суспільство. – 2023. – Вип. 2. – С. 37–44.