Інклюзивне навчання в Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано інклюзивне навчання в Новій українській школі. Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей тощо. Зазначено, що інклюзивна освіта вимагає радикальних змін від закладів освіти. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці і практичній діяльності закладів освіти, а в першу чергу – створення інклюзивного освітнього середовища – сукупності умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їхніх потреб і можливостей. The article analyzes inclusive education in the New Ukrainian School. Inclusive education is a complex process of ensuring equal access to quality education for children with special educational needs by organizing their education in general educational institutions based on the application of personally oriented teaching methods, taking into account the individual characteristics of the educational and cognitive activities of such children, etc. It is noted that inclusive education requires radical changes from educational institutions. It envisages significant changes in the culture, politics and practical activities of educational institutions, and first of all - the creation of an inclusive educational environment - a set of conditions, methods and means of their implementation for joint learning, upbringing and development of children, taking into account their needs and capabilities.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інклюзивне навчання, Нова українська школа, студентські роботи, educational process, inclusive education, New Ukrainian School, student works
Цитування
Леонова А. Інклюзивне навчання в Новій українській школі / А. Леонова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 22.