ЗАВДАННЯ ТА ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З АФАЗІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено відновлення комунікативної функції у пацієнтів з афазією. Афазія як порушення охоплює всі сторони мовленнєвої системи, зачіпає різні рівні організації мовлення, призводить до дезінтеграції всієї психічної сфери індивіда, спричиняє певні зміни особистості пацієнта. Відновлення комунікативної функції мовлення є наскрізним завданням реабілітаційної роботи. Необхідно забезпечити комунікацію пацієнта під час режимних моментів, процедур, при наявності можливостей сприяти комунікації хворого з оточуючими у реабілітаційному центрі та ін. Паралельно з роботою щодо відновлення первинно порушеної передумови мовленнєвої функції або реорганізації збережених її ланок, у контексті системного корекційного впливу особлива увага має бути приділена відновленню комунікативної функції мовлення пацієнта, що сприятиме його потужній соціальній підтримці та успішній реабілітації. The article examines the restoration of communicative function in patients with aphasia. Aphasia as a disorder covers all aspects of the speech system, affects different levels of speech organization, leads to the disintegration of the entire mental sphere of the individual, and causes certain changes in the patient's personality. Restoring the communicative function of speech is an end-to-end task of rehabilitation work. It is necessary to ensure the patient's communication during routine moments, procedures, if there are opportunities to promote the patient's communication with others in the rehabilitation center, etc. In parallel with the work on restoring the originally disturbed prerequisite of the speech function or reorganization of its preserved links, in the context of systemic corrective influence, special attention should be paid to the restoration of the patient's communicative speech function, which will contribute to his powerful social support and successful rehabilitation.
Опис
Ключові слова
афазія, порушення мовлення, комунікація, соціальна підтримка, реабілітація, aphasia, speech impairment, communication, social support, rehabilitation
Цитування
Голуб Н. М. Завдання та засоби відновлення комунікативної функції у пацієнтів з афазією / Н. М. Голуб // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 350–353.