Використання засобів наочності в процесі навчання старших дошкільників переказувати художні твори

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена актуальній проблемі розвитку монологічного мовлення старших дошкільників засобами переказу художніх творів. У роботі здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та чинних нормативних документів щодо визначення завдань формування в дітей дошкільного віку навичок переказу. Розкрито методичні підходи до навчання переказу художніх творів. Досліджено стан розробки проблеми навчання дошкільників переказу з використанням засобів наочності. Здійснено добір наочного матеріалу та визначено його місце в системі занять з навчання старших дошкільників переказу художніх творів. У роботі зроблено спробу розкрити перспективи оптимального поєднання традиційних і новітніх засобів наочності для розвитку навичок переказу художніх творів у старших дошкільників. Розроблені конспекти занять демонструють можливості використання різноманітної наочності: авторської фетрової книжки, ілюстрацій, мнемотаблиць, що позитивно впливають нарозуміння та запам’ятовування літературного матеріалу. Обґрунтовано доцільність використання цієї наочності на різних етапах заняття: у процесі підготовки дітей до сприйняття художнього твору, під час бесіди за змістом прочитаного, а також безпосередньо під час переказу. The qualification work is devoted to the actual problem of the development of monologue speech of older preschoolers by means of retelling of artistic works. In the work, an analysis of psychological and pedagogical literature and current regulatory documents regarding the definition of the tasks of the formation of transfer skills in preschool children was carried out. Methodical approaches to teaching the transfer of artistic works are revealed. The state of development of the problem of teaching preschoolers transfer with the use of visualization tools was studied. Visual material was selected and its place in the system of classes for teaching older preschoolers to retell works of art was determined. In the work, an attempt is made to reveal the perspectives of the optimal combination of traditional and modern means of visualization for the development of the skills of retelling artistic works in older preschoolers. The developed lesson notes demonstrate the possibilities of using various visualizations: the author's felt book, illustrations, mnemonic tables, which positively affect comprehension and memorization of literary material. The expediency of using this visualization at different stages of the lesson is substantiated: in the process of preparing children for the perception of a work of art, during a conversation based on the content of what has been read, and also directly during the retelling.
Опис
Ключові слова
зв’язне мовлення, діти старшого дошкільного віку, переказ, наочність, наочне моделювання, фетрова книжка, мнемотехніка, coherent speech, children of older preschool age, retelling, visualization, visual modeling, felt book, mnemonics
Цитування
Юріна К. О. Використання засобів наочності в процесі навчання старших дошкільників переказувати художні твори : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. О. Юріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії і методики викладання філол. дисциплін у дошк., початк. і спец. освіті. – Харків, 2023. – 77 с. : іл. + дод.
Колекції