ЗНАЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто значення музичних ігор для розвитку дітей дошкільного віку. Музичні ігри відіграють велику роль у вихованні й навчанні дошкільників, розвитку в них музичних здібностей, естетичного сприймання та смаку. Рухаючись під музику, діти прислуховуються до неї, сприймають її характер, розвиток її образів. У них формуються вміння і навички поєднувати свої рухи з характером музики, що сприяє поглибленню їх відчуттів у процесі сприймання музичного матеріалу та покращенню якості рухів. Зазначено, що завдяки поступовому ускладненню завдань, багаторазовому їх повторенню, колективній узгодженій роботі можливе успішне засвоєння музичної гри. Враховуючи особливу цінність музичних ігор для загального розвитку дошкільників, бажано не обмежувати їх проведення тільки під час музичних занять, а й створювати можливості для їх використання і в повсякденному житті дітей. The publication considers the importance of musical games for the development of preschool children. Musical games play an important role in the upbringing and education of preschoolers, the development of their musical abilities, aesthetic perception and taste. Moving to music, children listen to it, perceive its character, development of her images. They develop skills and abilities to combine their movements with the character of the music, which contributes to the deepening of their feelings in the process of perceiving musical material and improving the quality of movements. It is noted that due to the gradual complexity of the tasks, their multiple repetition, collective coordinated work, successful learning of the musical game is possible. Taking into account the special value of musical games for the general development of preschoolers, it is desirable not to limit their use only during music classes, but also to create opportunities for their use in the everyday life of children.
Опис
Ключові слова
музичні ігри, розвиток музичних здібностей, діти дошкільного віку, студентські роботи, musical games, development of musical abilities, children of preschool age, student works
Цитування
Пачева Ю. Е. Значення музичних ігор для розвитку дітей дошкільного віку / Ю. Е. Пачева, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 252–254.