Innovative technologies of musical and aesthetic development of a child as a way of preservation of national pedagogical ideas

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group(isg-konf.com)
Анотація
It is noted that new approaches to the musical and aesthetic development of the child require the use of the most effective pedagogical technologies, which, however, are based on existing scientific principles and historical experience. Musical and aesthetic development of the child is based on the communicative functions and organization of musical and aesthetic communication in the children's group. Leading Ukrainian teachers and scholars have always emphasized the special role of the team in the process of raising a child. Through innovative technologies of musical and aesthetic development of the child, modern teachers and educators are effective custodians and repeaters of national pedagogical ideas. Відзначається, що нові підходи до музично-естетичного розвитку дитини потребують використання найбільш ефективних педагогічних технологій які, тим не менш, базуються на існуючих наукових засадах та історично набутому досвіді. Музично-естетичний розвиток дитини ґрунтується на комунікативних функціях та організації музично-естетичного спілкування в дитячому колективі. Провідні українські педагоги й науковці завжди наголошували на особливій ролі колективу в процесі виховання дитини. Через інноваційні технології музично-естетичного розвитку дитини сучасні педагоги й вихователі виступають ефективними зберігачами й ретрансляторами національних педагогічних ідей. Отмечается, что новые подходы к музыкально-эстетическому развитию ребенка требуют использования наиболее эффективных педагогических технологий, которые, тем не менее, базируются на существующих научных основах и исторически приобретенном опыте. Музыкально-эстетическое развитие ребенка основывается на коммуникативных функциях и организации музыкально-эстетического общения в детском коллективе. Ведущие украинские педагоги и ученые всегда подчеркивали особую роль коллектива в процессе воспитания ребенка. Через инновационные технологии музыкально-эстетического развития ребенка современные педагоги и воспитатели выступают эффективными хранителями и ретрансляторами национальных педагогических идей.
Опис
Ключові слова
musical and aesthetic development of the child, the formation of spiritual needs, spiritual values, children's creative team, creative work, innovative technologies, individual abilities, музично-естетичний розвиток дитини, становлення духовних потреб, духовні цінності, дитячий творчий колектив, творча праця, інноваційні технології, індивідуальні здібності, музыкально-эстетическое развитие ребенка, становление духовных потребностей, духовные ценности, детский творческий коллектив, творческая работа, инновационные технологии, индивидуальные способности
Цитування
Roman N. Innovative technologies of musical and aesthetic development of a child as a way of preservation of national pedagogical ideas / N. Roman // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought : аbstracts of V International scientific and practical conference, Rome, Italy, 16–19 february, 2021 / International Science Group(isg-konf.com). – Rome. – Р. 350–352.