Тенденції та перспективи розвику економіки ХХІ століття очима молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали V Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії та практики. Розглядаються питання формування сучасної національної економіки в умовах глобалізації, процеси інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях, аспекти оптимізації фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва, проблеми інституційно-правового забезпечення й управління розвитком підприємств, економічної освіти. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст публікацій несуть автори та їх наукові керівники. В сборнике представлены материалы V Межвузовской студенческой научной конференции, посвященной Дню науки. Исследования участников конференции раскрывают актуальные проблемы экономической теории и практики. Рассматриваются вопросы формирования современной национальной экономики в условиях глобализации, процессы инновационного развития на микро- и макроуровне, аспекты оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, проблемы институционально-правового обеспечения и управления развитием предприятий, экономического образования. Материалы представлены в авторской редакции. Ответственность за содержание публикаций несут авторы и их научные руководители. The collection presents materials of the V Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the current problems of economic theory and practice. The issues of formation of modern national economy in the conditions of globalization, processes of innovative development at micro and macro levels, aspects of optimization of financial and economic activity of business entities, problems of institutional and legal support and management of enterprise development, economic education are considered. Materials are submitted in the author's edition. Authors and their supervisors are responsible for the content of publications.
Опис
Ключові слова
економіка України, глобалізація, інноваційний розвиток, фінансово-господарська діяльність, підприємництво, управління підприємством, економічна освіта, экономика Украины, глобализация, инновационное развитие, финансово-хозяйственная деятельность, предпринимательство, управление предприятием, экономическое образование, economy of Ukraine, globalization, innovative development, financial and economic activity, entrepreneurship, enterprise management, economic education
Цитування
Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [оргом.: І. Ф. Прокопенко (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 173 с.