ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТОК У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В зв’язку з тим, що м. Харків знаходиться в зоні бойових дій, навчально – тренувальні заняття в «of-line» режимі на даний час проводити неможливо, актуальним стало питання організації навчально-тренувальних занять в режимі «on-line» з акцентом на самостійну та індивідуальну роботу. Мета дослідження – визначення організаційних форм та засобів навчальнотренувальних занять, спрямованих на вдосконалення спеціальних фізичних якостей та технічних прийомів гри в умовах надзвичайних ситуацій сучасності. Матеріал і методи дослідження. У дослідженні брали участь 12 гравчинь команди «ХНПУ-Харків’янка», яка приймала участь у чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Під час виконання роботи використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної обробки результатів досліджень. Результати дослідження. Аналізуючи рівень підготовленості гравчинь на початку навчального року, ми визначили, що навчально-тренувальна група є однорідною лише за тестовою вправою «стрибок у довжину з місця», в той час коли показники інших чотирьох тестів вказують на неоднорідність групи волейболісток. Висновки. Запропоновані вправи для розвитку певних фізичних якостей волейболісток з певною схемою їх використання спортсменками під час дистанційних самостійних тренувань, для нівелювання неоднорідності групи. Due to the fact that the city of Kharkiv is in the war zone, it is currently impossible to conduct educational and training classes in the "off-line" mode, the issue of organizing educational and training classes in the "on-line" mode has become urgent with an emphasis on independent and individual work. The purpose of the research is to determine the organizational forms and means of educational and training classes aimed at improving special physical qualities and technical techniques of the game in the conditions of modern emergency situations. Research material and methods. The study involved 12 female players of the "KHNPU-Kharkivyanka" team, which took part in the championship of Ukraine in volleyball among women's teams of the higher league. During the work, the following research methods were used: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, methods of mathematical processing of research results. Research results. Analyzing the level of training of female players at the beginning of the academic year, we determined that the training group is homogeneous only in the test exercise "long jump from a standing position", while the indicators of the other four tests indicate the heterogeneity of the group of volleyball players. Conclusions. Proposed exercises for the development of certain physical qualities of volleyball players with a certain scheme of their use by athletes during remote independent training, to level the heterogeneity of the group.
Опис
Ключові слова
волейбол, підготовка, спеціальні вправи, самостійні заняття, volleyball, training, special exercises, independent classes
Цитування
Стрельникова Є. Засоби індивідуальної підготовки волейболісток у надзвичайних умовах сучасності / Є. Стрельникова, С. Захарова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 118–125.