Стилiстичнi особливостi вiдображення концепту «ЛЮДИНА» в мовнiй картинi свiту Ф. С. Фiцджеральда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing House «Education and Science» s.r.o; Praha
Анотація
У статті розглянуто питання взаємодії різних стилістичних засобів, яка і створює індивідуальну для кожного письменника манеру відображення певних концептів через образні характеристики персонажів їхніх творів. В сучасній лінгвістиці концепти розглядаються щодо їх динаміки в ідіостилі письменника та способів вербалізації в художньому творі. Особлива увага вчених приділяється дослідженню смислової структури концептів, яка виявляється через аналіз мовних засобів її репрезентації. The article deals with the interaction of different stylistic means, which creates an individual manner for each writer to reflect certain concepts through the figurative characteristics of the characters of their works. In modern linguistics, concepts are considered in terms of their dynamics in the writer's idiostyle and ways of verbalization in a work of fiction. Particular attention is paid to the study of the semantic structure of concepts, which is revealed through the analysis of linguistic means of its representation.
Опис
Ключові слова
концепт, мовна картина світу, стилістичні особливості, Concept, verbal world picture, stylistic peculiarities
Цитування
Соляник В. І. Стилiстичнi особливостi вiдображення концепту «ЛЮДИНА» в мовнiй картинi свiту Ф. С. Фiцджеральда / В. І. Соляник // Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016 : Materiály XII mezinárodní vědecko-praktická konference, Praha, 22–28 února 2016 r. – Praha : Education and Science, 2016. – Díl 11 : Filologické vědy. – Pp. 7–9.