Формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів. Поняття «толерантність» у різних мовах має різну конотацію: у англійській – здатність спокійно сприймати, у китайській – допускати, дозволяти, виявляти великодушність, у французькій – повага до свободи іншого, у перській мові толерантність трактується як терпимість до вияву інакшості. Зазначено, що толерантність сьогодні можемо розглядати як базову цінність у формуванні особистості молодшого школяра, а формування мовленнєвого етикету як основу для вияву цієї цінності. The publication examines the formation of speech etiquette in the context of education of tolerance of elementary school students. The concept of "tolerance" in different languages has different connotations: in English - the ability to calmly perceive, in Chinese - allow, allow, show generosity, in French - respect for the freedom of another, in Persian tolerance is interpreted as tolerance for the manifestation of otherness. It is noted that today we can consider tolerance as a basic value in the formation of the personality of a junior high school student, and the formation of speech etiquette as a basis for the manifestation of this value.
Опис
Ключові слова
толерантність, мовленнєвий етикет, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, tolerance, speech etiquette, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Шабетя К. Формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів / К. Шабетя // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 100.