Посилена англіцизація сучасної французької мови як одна з її основних проблем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті досліджується таке лінгвокультурне явище, як запозичення англійських слів у французькій мові в умовах глобалізації. Аналізується положення англіцизмів у сучасній французькій мові та ставлення дослідників до подібного мовного явища. Робиться загальний висновок про актуальність досліджуваної теми. В статье исследуется такое лингвокультурные явление, как заимствования английских слов во французском языке в условиях глобализации. Анализируется положение англицизмов в современном французском языке и отношение исследователей к подобному языкового явления. Делается общий вывод об актуальности исследуемой темы. The article explores such a linguistic and cultural phenomenon as the borrowing of English words in the French language in the context of globalization. The situation of Anglicisms in modern French and the attitude of researchers to a similar linguistic phenomenon are analyzed. A general conclusion is drawn on the relevance of the topic under study.
Опис
Ключові слова
глобалізація, запозичення, французька мова, англіцизація, франгле, глобализация, заимствования, французский язык, англицизация, франглэ, globalization, borrowing, french, anglicization, frangle, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Толмачова К. М. Посилена англіцизація сучасної французької мови як одна з її основних проблем / К. М. Толмачова // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 57–61.