ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПОЛІ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано основні відомості теоретичних основ абстрактної алгебри; змістову лінію тотожних перетворень, визначено напрями її розгортання та етапи реалізації в сучасному ШКМ; висвітлено питання розробки методичного забезпечення у вивченні тотожних перетворень раціональних виразів. The abstracts describe the basic information of the theoretical foundations of abstract algebra; meaningful line of identical transformations, directions of its deployment and stages of realization in modern SCM are defined; the issues of development of methodological support in the study of identical transformations of rational expressions are covered.
Опис
Ключові слова
тотожні перетворення, поле раціональних чисел, змістова лінія, раціональний вираз, наступність вивчення, іdentical transformations, field of rational numbers, content line, rational expression, continuity of study
Цитування
Водолазська К. С. Тотожні перетворення в полі раціональних чисел / К. С. Водолазська, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 49–51.