Сучасний стан гармонізації стандартів соціального забезпечення в Україні з Європейською соціальною хартією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що впровадження у національне законодавство України положень Європейської соціальної хартії, що стосуються стандартів соціального забезпечення, відбувається за допомогою такого правового інструменту як гармонізація. В статье раскрыто, что введение в национальное законодательство Украины положений Европейской социальной хартии, относящихся к стандартам социального обеспечения, происходит с помощью такого правового инструмента как гармонизация. The article reveals that the implementation of European provisions in the national legislation of Ukraine social charter on social security standards is through a legal instrument such as harmonization.
Опис
Ключові слова
соціальне забезпечення в Україні, стандарти соціального забезпечення, гармонізація стандартів, Європейська соціальна хартія, социальное обеспечение в Украине, стандарты социального обеспечения, гармонизация стандартов, Европейская социальная хартия, social security in Ukraine, social security standards, harmonization of standards, European social charter
Цитування
Москаленко О. В. Сучасний стан гармонізації стандартів соціального забезпечення в Україні з Європейською соціальною хартією / О. В. Москаленко, О. М. Лук’янчиков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 216–218.