ОСВІТНІ І ВИХОВНІ ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто освітні та виховні виклики пандемії. Стрімке поширення коронавірусної інфекції на усіх континентах, яке набуло характеру глобальної пандемії, виявилось несподіванкою не тільки для широких верств населення, а й для широкого кола науковців. Усі ці виклики потребують більш розгорнутого і фактологічно підкріпленого аналізу. Але їхня тематизація у контекстах пандемії загострює екзистенціальні ризики, які приховані у так званих «нормальних» станах інформаційного суспільства та побудованих на них утопічних сподіваннях. В статье рассматриваются образовательные и воспитательные вызовы пандемии. Стремительное распространение коронавирусной инфекции на всех континентах, которое приобрело характер глобальной пандемии, оказалось неожиданностью не только для широких слоев населения, но и для широкого круга учёных. Все эти вызовы нуждаются в более развернутом и фактологически подкрепленном анализе. Но их тематизация в контекстах пандемии обостряет экзистенциальные риски, скрытые в так называемых «нормальных» состояниях информационного общества и построенных на них утопических ожиданиях. This article examines the educational and educational challenges of the pandemic. The rapid spread of coronavirus infection across all continents, which has become a global pandemic, came as a surprise not only to the general public, but also to a wide range of scientists. All of these challenges need more detailed and evidence-based analysis. But their thematization in pandemic contexts heightens the existential risks lurking in the so-called "normal" states of the information society and the utopian expectations built on them.
Опис
Ключові слова
освітні виклики, пандемія, коронавірусна інфекція, культурне відчуження, образовательные вызовы, пандемия, коронавирусная инфекция, культурное отчуждение, educational challenges, pandemic, coronavirus infection, cultural alienation
Цитування
Култаєва М. Д. Освітні і виховні виклики пандемії / М. Д. Култаєва // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 3–4.