СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМЕЙ ТА ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
Анотація
Стаття присвячена соціальній роботі з військовослужбовцями і членами їх сімей та військово- соціальній роботі. Автори узагальнюють такий наявний досвід в Україні і за кордоном в історії соціальної роботи. Це важливо для вироблення ефективних підходів, форм, методів, технологій і методик такої роботи в сучасній Україні, вибору напрямків вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їх сімей в умовах військового конфлікту. Метою статті є узагальнення досвіду такої роботи в історії соціальної роботи з військовослужбовцями і членами їх сімей. Методами дослідження є узагальнення, конкретизація, синтез, теоретичний аналіз джерел. Результатами дослідження є визначення видів, форм, змісту соціальної роботи державних і недержавних соціальних служб в громаді, військово-соціальної роботи з військовослужбовцями і членами їх сімей, їх можливостей застосуванняі поєднання ресурсів в Україні сьогодні. Статья посвящена социальной работе с военнослужащими и членами их семей и военно-социальной работе. Авторы обобщают такой опыт в Украине и за рубежом в истории социальной работы. Это важно для выработки эффективных подходов, форм, методов, технологий и методик такой работы в современной Украине, выбора направлений решения социальных проблем военнослужащих и членов их семей в условиях военного конфликта. Целью статьи является обобщение опыта такой работы в истории социальной работы с военнослужащими и членами их семей. Способами исследования являются обобщение, конкретизация, синтез, теоретический анализ источников. Результатами исследования являются определение видов, форм, содержания социальной работы государственных и негосударственных социальных служб в общине, военно-социальной работы с военнослужащими и членами их семей, их возможностей применения и сочетания ресурсов в Украине сегодня. An article describes both a social work and military and social work with servicemen and members of their families. The authors summarize such existing experience of social work in Ukraine and abroad. It is sensitive for the development of eff ective approaches, forms, methods, technologies and methods of such work in modern Ukraine, for the choice of areas for solving social problems of servicemen and members of their families in a military confl ict environment. The purpose of the article is to summarize the experience of such work in the history of social work with servicemen and members of their families. Research methods are generalization, specifi cation, synthesis, theoretical analysis of sources. The results of the study are to determine the types, forms, content of social work of state and non-state social services in the community, military and social work with servicemen and members of their families, their opportunities for use and combination of resources in Ukraine today. The prospects for the use of historical ideas are: an implementation of a such experience at the NGU units’ practice. They are a management of social services in the community; cooperation of community resources and the military; combining of social welfare and guarantees with individual work with clients; involvement of NGOs and social services to interact with professionals conducting military and social work; create jobs for servicemen discharged due to injury; develop state policy in the fi eld of social work for servicemen and members of their families.
Опис
Ключові слова
військово-соціальна робота, соціальна робота з військовослужбовцями і членам їх сімей, соціальна допомога, підтримка, патронаж, інваліди, благочинність, военно-социальная работа, социальная работа с военнослужащими и членами их семей, социальная помощь, поддержка, инвалиды, благотворительность, military and social work, social work with servicemen and members of their families, social assistance, support, patronage, disabled people, charity
Цитування
Трубавіна І. М. Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей та військово-соціальна робота в Україні: історичний аспект і закордонний досвід / І. М. Трубавіна, Л. Г. Цибулько, А. Ю. Мартинюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : УжНУ, 2021. – Вип. 1 (48). – C. 414–418.