Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Łódź
Анотація
On the basis of analysis of reference and archival materials dealing with the processes of reformation which took place in Ukraine in the early XX century number of educational institutions involved in the process of training of teachers have been revealed. The resolutions, which indicated the necessity of mass education for people, raised the necessity to create a large number of schools. However, assuring the quality of educational process was not possible because of the lack of professionally trained teachers. Obviously, one institution functioning in the whole district could not prepare enough teachers. Therefore, to fulfill the need of qualified teachers a lot of teacher training courses were opened at universities and vocational schools. These courses were conducting trainings for future teachers using theoretical developments of departments of education. Since the beginning of public education institutions in Ukraine the departments of pedagogy and psychology have become the core of pedagogisation. Based on scientific experience and educational achievements in the training of future teachers Institutes of Education develop curricular in pedagogy, which become the basis of teacher preparation in educational institutions. У статті на основі аналізу літературних джерел й архівних матеріалів з огляду на ряд реформацій, які відбулися в Україні на початку XX сторіччя, виявлено ряд навчальних установ, котрі займалися процесом підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. На ґрунті постанов щодо масової освіченості народу, виникла потреба в створені великої кількості навчальних закладів. Однак забезпечити навчальний процес неможливо було через банальну відсутність професійно підготовлених учителів, підготовкою яких один університет на весь навчальний округ зайнятися не міг. Створюється велика кількість педагогічних курсів як при університеті, так і при училищах, які на базі теоретичних розробок кафедри педагогіки займалися підготовкою вчителів. З моменту виникнення інститутів народної освіти осередком педагогізації стають кафедри педології, педагогіки й психології. На основі наукового досвіду та педагогічних надбань у галузі підготовки студентів-майбутніх учителів в інститутах народної освіти розроблюються навчальні програми з педагогіки, які стають основою для підготовки вчителів педагогічних інститутів. В статье на основании анализа литературных источников и архивных материалов с учетом реформаций, которые произошли в Украине в начале XX столетия, определены учебные заведения, которые занимались процессом подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности. На основании постановлений относительно массового образования народа, возникла надобность в создании большого количества учебных заведений. Однако обеспечить учебный процесс было невозможно из-за банального отсутствия профессионально подготовленных учителей, подготовкой которых один университет на весь учебный округ заняться не мог. Создается большое количество педагогических курсов и при университете, и при училищах, которые на базе теоретических разработок кафедры педагогики занимались подготовкой учителей. С момента возникновения институтов народного образования центром педагогизации становятся кафедры педологии, педагогики и психологии. На основании научного опыта и педагогических достояний в области подготовки студентов - будущих учителей в институтах народного образования разрабатываются учебные программы по педагогике, которые стали основой для подготовки учителей педагогических институтов.
Опис
Ключові слова
pedagogisation, process of teacher training, public education, teaching courses, department of education, Pedagogical Institute, педагогізація, процес підготовки вчителів, народна освіта, педагогічні курси, кафедра педагогіки, педагогічний інститут, педагогизация, подготовка учителей, народное образование, педагогические курсы, кафедра педагогики, педагогический институт
Цитування
Bashkir O. I. Pedagogisation trend in Ukrainian education in the first third of the XX century / O. I. Bashkir, T. S. Vakulenko // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. – Łódź : WSIU, 2016. – Nr 3 (7). – Р. 8–14.