СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДЕМОБІЛІЗОВАНИМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальну роботу з демобілізованими військовослужбовцями. Зазначено, що важливою є реалізація комплексних реабілітаційних програм медичної, фізичної, соціальної, психологічної, педагогічної, професійно-трудової реабілітації, до яких мають долучатись заклади охорони здоров’я й відновлювального лікування, центри соціально-психологічної реабілітації, установи соціального захисту та допомоги населенню, установи фізичної культури і спорту, заклади освіти. Реабілітація ветеранів передбачає комплекс медичних, фізичних, психологічних, соціальних, педагогічних заходів, спрямованих на відновлення у них здоров’я, психоемоційного стану, працездатності, покращення процесу соціалізації та адаптації до цивільного життя, що потребує активного використання фахівцями соціальних служб арттерапевтичних, тренінгових технологій, індивідуального консультування, групової та сімейної терапії з використанням технік емоційно-вольової саморегуляції, медитативних та арт-терапевтичних методів та інноваційних методик (психічна саморегуляція, аутогенне тренування, трудотерапія тощо). The publication analyzes social work with demobilized servicemen. It was noted that it is important to implement complex rehabilitation programs of medical, physical, social, psychological, pedagogical, professional labor rehabilitation, which should involve health care and restorative treatment institutions, centers of social and psychological rehabilitation, institutions of social protection and assistance to the population, institutions of physical culture and sports, educational institutions. The rehabilitation of veterans involves a complex of medical, physical, psychological, social, and pedagogical measures aimed at restoring their health, psycho-emotional state, working capacity, improving the process of socialization and adaptation to civilian life, which requires the active use of art therapy and training technologies by social service specialists. individual counseling, group and family therapy using techniques of emotional and volitional self-regulation, meditative and art-therapeutic methods and innovative methods (mental self-regulation, autogenic training, occupational therapy, etc.).
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна допомога, реабілітація, ветерани, магістерські роботи, social work, social assistance, rehabilitation, veterans, master's theses
Цитування
Джигурда К. Г. Сучасні виклики до соціальної роботи з демобілізованими військовослужбовцями / К. Г. Джигурда // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 75–78.