Психологічний супровід студентів педагогічного ВНЗ : психотренінг розвитку ціннісно-смислової сфери

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Тези присвячені актуальній проблемі психологічного супроводу студентів у межах навчально-виховного процесу педагогічного ВНЗ. Розглянуто психологічні механізми реалізації ціннісно-смислової сфери. Основна увага зосереджена на розвитку та корекції ціннісно-смислової сфери сучасної студентської молоді. Запропоновано психотренінгове авторське заняття «Візуалізація мрій». Тезисы посвящены актуальной проблеме психологического сопровождения студентов в рамках учебно-воспитательного процесса педагогического вуза. Рассмотрены психологические механизмы реализации ценностно-смысловой сферы. Основное внимание сосредоточено на развитии и коррекции ценностно-смысловой сферы современной студенческой молодежи. Предложено психотренинговое авторское занятие «Визуализация желаний». The article depicts the actual problem of students’ psychological support in educational process of pedagogical universities. The psychological mechanisms of realization of value-sense sphere have been revealed. The development and correction of modern students’ value-sense sphere have been focused on. The author’s psycho-training class «Visualization of drreams» has been offered.
Опис
Ключові слова
психотренінг, ціннісно-смислова сфера, система цінностей, цінності, візуалізація, студенти, аспірантські роботи, психотренинг, ценностно-смысловая сфера, система ценностей, ценности, визуализация, студенты, аспирантские работы, psycho-training, value-sense sphere, system of values, values, visualization, students, post-graduate works
Цитування
Сосніхіна С. Є. Психологічний супровід студентів педагогічного ВНЗ : психотренінг розвитку ціннісно-смислової сфери / С. Є. Сосніхіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 303–305.