Екологічна психологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Екологічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спрямовані на оволодіння теоретичними та практичними знаннями про закономірності розвитку і поведінки людини в системі взаємовідносин з навколишнім середовищем. Методичні рекомендації включають зміст програми, рекомендації з підготовки та питання до семінарських занять, інформаційний блок, питання до самостійної роботи, рекомендовану літературу, матеріал до практичної частини занять, тестові завдання. Методические рекомендации к семинарским занятиям и самостоятельной работе по курсу «Экологическая психология» для соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования по специальности 053 Психология, направлены на овладение теоретическими и практическими знаниями о закономерностях развития и поведения человека в системе взаимоотношений с окружающей средой. Методические рекомендации включают содержание программы, рекомендации по подготовке и вопросы к семинарским занятиям, информационный блок, вопросы к самостоятельной работе, рекомендованную литературу, материал к практической части занятий, тестовые задачи.Methodical recommendations for seminars and independent work on the course "Environmental Psychology" for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 053 Psychology, aimed at mastering theoretical and practical knowledge about the patterns of human development and behavior in the relationship with the environment. Methodical recommendations include the content of the program, recommendations for preparation and questions for seminars, information block, questions for independent work, recommended literature, material for the practical part of classes, test tasks.
Опис
Ключові слова
екологічна психологія, екологічна свідомість, природне середовище, соціальне середовище, екологічна освіта, екологічна педагогіка, экологическая психология, экологическое сознание, природная среда, социальная среда, экологическое образование, экологическая педагогика, еcological psychology, ecological consciousness, natural environment, social environment, ecological education, ecological pedagogy
Цитування
Лисенко Л. М. Екологічна психологія : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія / Л. М. Лисенко ; Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 44 с.