КУРДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ІРАКУ В ХХ ‒ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, ISMA University of Applied Sciences, Baltija Publishing
Анотація
У дослідженні визначено сутність курдської проблеми на Близькому Сході, проаналізовано ключові етапи та особливості курдського національного руху в контексті державотворчих процесів Іраку в ХХ – на початку ХХІ ст. Визначено основні вектори діяльності Мустафи Барзані (1903-1979) – лідера курдського націоналізму, з’ясовано його роль у розвитку курдизму на Близькому Сході та процесах державотворення Іракського Курдистану. Зроблені висновки про те, що військово-політична діяльність М. Барзані визначалася симбіозом партикулярного та інтегрального націоналізму. Незважаючи на ідею створення єдиного етнічного Курдистану, задекларовані інтегральні ідеї на практиці зводилися до вузькопартикулярних ‒ боротьби за автономію курдофонних територій Іраку (Мосул, Ербіль, Дохук, Сулейманія, Кіркук) за відсутності єдності курдизму, наявності різних політичних організацій, кланової ворожнечі і проявів екстремізму на прикладі діяльності пешмерга. Проаналізована «проблема Кіркуку» в процесах державотворення Іракського Курдистану. Зроблені висновки про те, що загальна загроза Іраку з боку Ісламської Держави стала фактором зближення різних політичних інтересів і сил заради стабілізації ситуації та майбутнього розвитку. Незважаючи на прагнення іракських курдів досягти широких прав і свобод аж до здобуття повної державної незалежності, відокремлення курдських територій від Іраку і вирішення «проблеми Кіркуку» може призвести не тільки до остаточного розпаду Іраку, але і спровокувати регіональний збройний конфлікт. The study determined the essence of the Kurdish problem in the Middle East, analyzed the key stages and features of the Kurdish national movement in the context of the state-building processes of Iraq in the 20th and early 21st centuries. The main vectors of activity of Mustafa Barzani (1903-1979), the leader of Kurdish nationalism, are determined, and his role in the development of Kurdism in the Middle East and the processes of state formation in Iraqi Kurdistan are clarified. Conclusions were made that M. Barzani's military and political activity was determined by a symbiosis of particular and integral nationalism. Despite the idea of creating a single ethnic Kurdistan, the declared integral ideas in practice were reduced to narrowly specific ‒ the struggle for the autonomy of the Kurd-speaking territories of Iraq (Mosul, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk) in the absence of the unity of Kurdism, the presence of various political organizations, clan enmity and manifestations of extremism on examples of peshmerga activity. The "Kirkuk issue" in the state formation processes of Iraqi Kurdistan is analyzed. It is concluded that the general threat to Iraq from the Islamic State has become a factor in the convergence of various political interests and forces for the sake of stabilizing the situation and future development. Despite the desire of the Iraqi Kurds to achieve broad rights and freedoms until the acquisition of full state independence, the separation of Kurdish territories from Iraq and the solution of the "Kirkuk issue" may lead not only to the final disintegration of Iraq, but also to provoke a regional armed conflict.
Опис
Ключові слова
курдський національний рух (курдизм), Близький Схід, Іракський Курдистан, партикулярний націоналізм, інтегральний націоналізм, автономія, курдофонні території, екстремізм, пешмерга, «проблема Кіркуку», процеси державотворення, Ісламська Держава, «битва за Кіркук», Kurdish national movement (Kurdism), Middle East, Iraqi Kurdistan, particular nationalism, integral nationalism, autonomy, Kurdophone territories, extremism, peshmerga, Kirkuk issue, state-building processes, Islamic State, battle for Kirkuk
Цитування
Ямпольська Л. М. Курдський національний рух у контексті державотворчих процесів Іраку в ХХ ‒ на початку ХХІ ст. / Л. М. Ямпольська // Development Trends in Social Science in the Era of Digitalization : Scientific monograph. ‒ Riga : Baltija Publishing, 2023. ‒ Рp. 336‒370.