Розвиток художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами інноваційних технік малювання на заняттях з природного довкілля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Програма експериментального дослідження передбачала проведення констатувального етапу в процесі якого було проаналізовано Базовий компонент дошкільної освіти, формального етапу перевірялася ефективність запропонованої системи роботи з розвитку художньо-творчих здібностей засобами інноваційних технік малювання. На контрольному етапі було подано порівняльну характеристику рівнів розвитку у експериментальній та контрольній групах. Експерименти які проводилися продемонструють незвичайні поєднання матеріалів, інструментів які використовувалися з дітьми, гідністю таких технік є універсальність їхнього використання. Технологія їх виконання цікава та доступна дитині. The program of the experimental research involved conducting a ascertaining stage during which the basic component of preschool education was analyzed, and the formal stage tested the effectiveness of the proposed system of work on the development of artistic and creative abilities by means of innovative drawing techniques. At the control stage, a comparative description of the levels of development in the experimental and control groups was presented. Experiments that were conducted will demonstrate unusual combinations of materials, tools that were used with children, the merit of such techniques is the universality of their use. The technology of their implementation is interesting and accessible to the child.
Опис
Ключові слова
технології, розвиток художньо-творчих здібностей, матеріали, інструменти, нноваційні техніки малювання, констатувальний, формальний, контрольний, technologies, development of artistic and creative abilities, materials, tools, innovative drawing techniques, declarative, formal, control
Цитування
Липська А. В. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами інноваційних технік малювання на заняттях з природного довкілля : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / А. В. Липська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 75 с. : табл. + дод.
Колекції